DOKUMENTASJON

Effekten av Strath er dokumentert i mer enn 35 produktspesifikke studier.
Her omtaler vi et lite utvalg studier utført på voksne, aktive idrettsutøvere og barn. 
(Strath het tidligere Bio-Strath i Norge).

Bio-Strath er meget effektiv for å styrke immunforsvaret

Studier viser at voksne kan ha stort utbytte av å bruke Bio-Strath både med tanke på å styrke immunforsvaret og ikke minst for å yte mer.

En studie ble utført som en del av et helseprogram for et stort internasjonalt selskap med hovedkontor i Sveits. Målsetningen var å finne fram til ulike forebyggende helsetiltak som kunne få ned sykefraværet. I studien inngikk 252 ansatte, fordelt på 120 mannlige og 132 kvinnelige deltakere. Totalt involverte studien 22.600 arbeidsdager fordelt over seks måneder. De ansatte ble delt inn i fire grupper. En gruppe fikk influensavaksine, en annen gruppe Bio-Strath flytende, en tredje gruppe Bio-Strath-tabletter mens en fjerde gruppe fikk placebo. Man undersøkte faktorer som fravær, sykdom, konsentrasjonsevne, trøtthet, vitalitet, stress og generell tilfredshet. Både når det gjaldt fravær fra arbeid og konstaterte plager som forkjølelse og influensa kom Bio-Strath-gruppene best ut.

Joller PW: Schweizerische Zeitschrift fur GanzheitsMedizin 1996; 8(5):225-230: Influenza and colds in winter: Prophylaxis with a herbal yeast preparation in comparison with influenza vaccination

Øker prestasjonsevnen hos voksne

Denne placebokontrollerte blindstudien viser at voksne kan bedre sin prestasjonsevne ved inntak av Bio-Strath.

Det er viktig å holde seg i god fysisk form og spise riktig. En tysk placebokontrollert dobbelt blindstudie ville se om Bio-Strath var i stand til å øke den fysiske prestasjonsevnen hos voksne mennesker som jevnlig holdt seg i god fysisk form . 60 voksne i aldersgruppen 24 til 80 år deltok i studien. Halvparten var kvinner, halvparten var menn. Alle var friske og ingen tok medisiner eller andre kosttilskudd i løpet av de tolv ukene studien pågikk. Man målte parametere som trøtthet, nervøsitet, konsentrasjonsevne, motstandskraft, fysisk og mental kapasitet, stress og vitalitet gjennom såkalte objektive metoder, intervjuer og egenrapportering. Bio-Strath-gruppen fikk en teskje med ekstraktet tre ganger pr dag før måltidene. Kontrollgruppen fikk placebo. Forsøkspersonene ble også oppfordret til å redegjøre for sine matvaner og rapportere om eventuelle plager som forkjølelse, mageproblemer eller andre plager under testperioden. Effekten av behandlingen ble målt annenhver uke. Bio-Strath-gruppen økte sin prestasjonsevne 2-3 ganger mer enn placebo-gruppen. Med andre ord en forbedring på hele 64%, mens placebogruppen bare kunne vise til en framgang på kun 10%. Andre registrerte positive effekter var redusert hodepine, mindre trøtthet, forbedret søvnkvalitet, mindre hodepine, bedre fordøyelse, økt vitalitet, sterkere negler og friskere hud.

Dørling E: Swiss Pharma 1981; 3(11) ; 27-37: Bio-Strath and increased performance

 

Innhenting og økt prestasjonsevne hos eldre

Denne omfattende studien viser at Bio-Strath bidrar til innhenting og økt prestasjonsevne hos eldre.

For å identifisere effekten av Bio-Strath ble det satt i gang en studie på to ulike sykehus og i fem ulike legepraksiser. Deltakerne var i alderen 45-75 år og ble delt inn i tre grupper. Den ene gruppen fikk placebo, den andre Bio-Strath-tabletter og den tredje gruppen Bio-Strath flytende. Effekten av behandlingen ble målt etter tre måneder som var den perioden studien varte. Deltakerne i studien måtte gjennomgå ulike fysiske, geriatriske og sensomotoriske tester i tillegg til å få en generell medisinsk vurdering både før oppstart og etter at testperioden var avslutttet. Når man gransker rapporten blir man spesielt imponert av den betydelige innhentingen etter prøver på testsykkel som Bio-Strath brukerne oppviste. Deres prestasjonsevne hadde også økt radikalt! -Hvert enkelt resultat av de ulike indikatorene vi testet ut støtter vår hypotese om at utviklingen av aldersbetingende helseproblemer kan bremses eller gå tilbake ved help av Bio-Strath, sier forskerne bak studien i sin konklusjon.

Pelka RB et al: Notabene Medici 1990;3;122-125: Pre-geriatric Study

 

Kravene til ytelse og behovet for restitusjon er høye hos idrettsutøvere. Ettersom idrettsutøvere på grunn av dette ofte inntar en velbalansert kost er det ikke alltid like lett å konstatere hvordan effekten av et næringspreparat eller naturmiddel virker inn. Men flere studier utført på Bio-Strath og idrettsutøvere har vist gode resultater. 

Idrettsutøvere løper lengre etter inntak av Bio-Strath

I en klinisk studie utført på idrettsutøvere oppnådde de som tok Bio-Strath en bedring av løpslengden. 70 finske toppidrettsutøvere fra en rekke idrettsgrener testet ut Bio-Strath i en studie som gikk over syv uker. Undersøkelsen ble splittet i to tre-ukersperioder avbrutt av en stresstest i form av et maraton på 80 km. Hver av deltakerne tok tilskuddet en av de to periodene sammen med sin normale diett. Halvparten den ene uken, halvparten den andre. Den gjennomsnittlige løpslengden ble forbedret med 142 meter under 12 minutters løping etter tre uker med Bio-Strath. I tillegg hentet de seg raskere inn etter løpingen samtidig som de fikk forbedret konsentrasjonsevne, appetitt, fordøyelse og søvn. Samtidig ble det konstatert redusert psykisk stress og en større og mer balansert selvsikkerhet hos idrettsutøverne.

Schwarzenbach FH: Jugend und Sport 1976; 33(6) Becker S: Schweizerische Zeitschrift fur Ganzheitsmedizin 1997,-9(5); 245-250 Physical Performance .

Det er gjort mange undersøkelser som viser at Bio-Strath gir økt prestasjonsevne, mindre skoletrøtthet, bedret konsentrasjon, mindre skolefravær og ikke minst bedre oppførsel. Spesielt oppsiktsvekkende er studiene som viser at barn gjør det bedre i skolefag som både språk og matematikk ved inntak av næringstilskuddet. Dessuten viser mange års erfaringer med såkalte “ørebarn” at de får løst sine problem ved hjelp av Bio-Strath. Noe å tenke på for barnehageforeldre!

Tenåringsjenter fikk mindre fravær og bedre karakterer

En klinisk studie utført på tenåringsjenter viser at regelmessig bruk av Bio-Strath både gir mindre fravær og høyere karakterer.På en skole i Bern i Sveits fikk en klasse med 24 jenter i alderen 13-14 år en teskje Bio-Strath tre ganger pr dag i ti uker. Elevene var på forhånd skoletrøtte, hadde konsentrasjonsproblemer og i mange tilfeller et dårlig immunforsvar. I denne perioden ble deres sykefravær betydelig redusert samtidig som deres evne til å løse språk og matematikk-oppgaver ble forbedret. Forskningsarbeidet registrerte også to svært interessante sideeffekter. Både konsentrasjonen og oppførselen ble betydelig skjerpet hos jentene som brukte Bio-Strath. Elevene hadde også mindre tendenser til rastløshet noe som kjennetegner denne aldersgruppen. Hukommelsen var også betydelig forbedret.

Neukomm M: Upublisert hos Bio-Strath AG, Zurich: Increased concentration-improved performance at school

Mindre fravær og økt konsentrasjon hos barn og unge med adferdsproblemer

Studien viser at elevene på en spesialskole fikk redusert antall fraværsdager med 42% etter å ha tatt i bruk Bio-Strath. Samtidig økte konsentrasjonen og ordensproblemer ble redusert.

En spesialskole i Sveits for barn med adferdsproblemer slet mye med fravær om vinteren. Det var et uttalt ønske fra skolens ledelse om å gjøre noe med fraværsstatistikken. Skolen besluttet seg derfor for å delta i en undersøkelse med Bio-Strath. Ved siden av å registrere elevenes helse fokuserte studien også på selve lære-evnen. 83 elever i alderen 7 til 18 år fikk et tilskudd med Bio-Strath gjennom et halvt år. Tre helserelaterte og åtte adferdsområder ble registerert på en individuell, ukentlig basis. Resultatet var overbevisende. Antall fraværsdager hadde sunket med 42 %. I tillegg kunne man spore en fremgang hos flere av elevene når det gjaldt konsentrasjon om skolefagene. Forekomsten av aggresjon, rastløshet, trøtthet og ordensforstyrrelser i timene ble også redusert. I samråd med foreldrene besluttet skolen seg for å gi tilskudd til elevene gjennom alle vintermånedene.

Defares/Kema/van der Werff : Forschung mit Bio-Strath, 1971: The effect of Bio-Strath on performance efficiency in educationally subnormal children in psychological tests